KREDYT HIPOTECZNY TAKI STRASZNY?

Kredyt hipoteczny jest kredytem, którego prawną formą zabezpieczenia kredytu jest ustanowiona na nieruchomości hipoteka. Hipoteka w ujęciu prawnym jest ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym poza Kodeksem cywilnym w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece. W przypadku, gdy nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, prawo to ujawnione jest w księdze wieczystej danej nieruchomości w dziale IV tej księgi. Należy zaznaczyć, iż nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych, nie mogą zostać obciążone ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki.Zgodnie z powyższym zapisem kredyt hipoteczny pozwala bankowi dochodzić wierzytelności niezależnie od tego, kto jest aktualnie właścicielem nieruchomości, w przypadku gdyby kredytobiorcy zaciągający kredyt hipoteczny przestali go spłacać. Dlatego też, wysokość kredytu hipotecznego w głównej mierze uzależniona jest od wartości nieruchomości, którą bank ustala co do zasady korzystając z wyspecjalizowanych podmiotów.

Zwroty mogące się przydać podczas aplikacji o kredyt hipoteczny

LTV (ang. Loan To Value) – wskaźnik określający stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. Na jego podstawie bank określa maksymalny poziom dostępnego kredytu hipotecznego dla klienta (oprócz zbadania zdolności kredytowej). Najczęściej od poziomu LTV banki uzależniają wysokość marży.
LIBOR (London Interbank Offered Rate) – zmienna stopa oprocentowania (stopa referencyjna) określana codziennie na podstawie ofert przesyłanych przez wybrane międzynarodowe banki. Stawka LIBOR jest kwotowana m.in. dla franka szwacarskiego i dolara amerykańskiego. Stopa LIBOR jest bazą (oprócz marży) do określania wysokości oprocentowania dla kredytów walutowych. W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej stosowana jest stopa 3-miesięczna
.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – zmienna stopa oprocentowania (stopa referencyjna) określana codziennie na podstawie ofert przesyłanych przez największe europejskie banki. Stopa EURIBOR jest bazą (oprócz marży) do określania wysokości oprocentowania dla kredytów w euro. W przypadku kredytów hipotecznych najczęściej stosuje się stopę 3-miesięczną (EURIBOR 3M).
Oprocentowanie – jest sumą stałej marży banku i stopa referencyjna – WIBOR dla kredytów w złotówkach i EURIBOR/LIBOR dla kredytów walutowych, które zmieniają się w zależności od sytuacji rynkowej.
Rzeczywista stopa procentowa – realna stopa oprocentowania kredytu obliczona na podstawie całkowitego kosztu kredytu uwzględniająca koszty prowizji, ubezpieczeń i innych opłat okołokredytowych.
Prowizja – jednorazowa kwota za przyznanie kredytu, pobierana w momencie uruchomienia kredytu.